Nyheter

En medlem i föreningen drabbades svårt av covid-19 i våras och har fortsatt svårt att gå. Hen har fått en permobil för att nu kunna börja röra sig ute igen som ett led i rehabiliteringen. Styrelsen har gett klartecken för att den får placeras i porten mot gården i 40:ans trapphus.

Även om brandskyddsreglerna har skärpts de senaste åren gäller undantag för permobiler.

Här ett citat från räddningstjänstens brandskyddsregler:

"En permobil är normalt tillverkad av obrännbart eller brandskyddat materiel och får därför placeras i trapphus om den inte utgör ett hinder. Lämplig placering är i nisch eller under trapplöp."

Förbudet för cyklar, barnvagnar mm gäller fortfarande. Här ytterligare ett citat från samma brandskyddsregler:

"I trapphus får inga cyklar, barnvagnar, möbler eller andra föremål finnas. Dels på grund av brandrisken men även för att det kan försvåra en utrymning, och dessutom utgöra ett hinder för räddningstjänsten och ambulansen vid en brand eller olycka i huset. En barnvagn som sätts i brand kan fylla hela trapphuset med livsfarlig rök."

Styrelsen har arbetat fram en budget för nästa år och beslutat att avgifterna hålls oförändrade.

Det finns ändå utrymme för några satsningar:

+ Fem ytterligare laddplatser i garaget. Upphandling har gjorts och vi har fått klartecken för statligt bidrag med halva kostnaden. Fem av de sex första platserna är redan uppbokade.

+ Byte av elementfiltren nästa höst för bättre ventilation. Då är det fem år sedan förra bytet.

+ Utökad städning. Trapphusen städas varje vecka även under maj och september.

Beslut utifrån årets resultat om en extra amortering på föreningens skulder utöver de normala 1,5 miljoner kr/år fattas på styrelsemötet i december.

Det har rapporterats i tv och tidningar om grannföreningar som drabbas av mer än fördubbling av tomthyran. Det gäller även BRF Sjöstaden.

Nuvarande tomträttsavgäld för perioden 2015-2025 på drygt 1,4 miljoner kronor per år kommer enligt kommunpolitikernas beslut att höjas till drygt 3,2 miljoner 2026-35, har Exploateringskontoret räknat fram. Föreningar med ”sjöutsikt” får extra stora höjningar.

Höjningen kommer enligt kommunfullmäktiges beslut att trappas upp stegvis under fem år.

När den nya tomthyran slagit igenom fullt ut motsvarar det en höjning av månadsavgiften med drygt 26 procent, eller en höjning med 4-5 procent varje år 2026-30.

Föreningen har de senaste åren kunna sänka månadsavgiften. Kostnaden för bredband har tagits över av föreningen och nu sänks elkostnaderna med övergången till gemensam el.

Satsningar på besparingar har gjorts med solpaneler, ledlysrör, flödesbegränsare för vattnet, i fjärrvärmeanläggningen.

Men den här höjningen av tomthyran kommer föreningen av allt att döma inte att klara utan att höja avgifterna.

Styrelsen har också begärt besked om ett pris för att friköpa tomten från kommunen.

Svaret: 265 miljoner kr.

Det är omöjligt att få ihop en budget som klarar en sådan upplåning även om räntorna skulle förbli på dagens låga nivå hundra år framåt. Banken vill troligen också ha amortering av lånet.

HSB, Riksbyggen m fl agerar mot avgiftshöjningarna och de extremt höga priserna för friköp. Styrelsen har uppmanat Fastighetsägarna Stockholm delta i påtryckningarna av politikerna.

När föreningen nu gått till över till gemensam el kommer kostnaden för elförbrukningen att läggas på månadsavgiften en gång per kvartal.

Varje lägenhet kommer att debiteras för hur mycket el man använt, men slipper betala för elbolagens fasta avgifter.

Den första elräkningen som nu kommer på månadsavgiften för januari gäller endast förbrukningen 6 – 31 oktober eftersom elbolagen dröjer med sina räkningar till föreningen.

Nästa betalningstillfälle blir på månadsavgiften för april.

Portombuden har klokt nog kommit överens om att inställa de traditionella glöggträffarna i samband med Lucia.

Däremot hoppas vi att den traditionella julsmyckningen av portarna upprätthålls. Medlemmar som vill vara med kan ta kontakt med sitt portombud för att vara med, med upprätthållande av ”social distans”.